Yoshikazu Takahashi

大学院で神経科学についての研究を行っております.趣味で,機械学習やデータサイエンス,ソフトウェア開発などを行っています.